رکتیفایر برای پوشش لاک الکتروفورتیک به صورت تمام اتوماتیک و بر اساس سفارش ساخته می شود .