ترانس مخصوص پوشش رنگ پایدار بر روی آلومینیوم آنودایز شده

دستگاه ترانس اتوماتیک مخصوص پوشش رنگ پایدار بر روی آلومینیوم آنودایز شده . ولتاژ به صورت اتوماتیک در زمان برنامه ریزی شده از حداقل به حداکثر می رسد . طیف رنگ پوشش داده شده از کم رنگ تا تیره قابل تنظیم است . دستگاه بر اساس سفارش در قدرتهای مختلف ساخته می شود