ورودی :PH  380 VAC / 3
خروجی :  VDC 12-0

 رکتیفایر مخصوص آنودایزینگ آلومینیوم دارای محدود کننده جریان برای کاهش مصرف برق . دستگاه براساس سفارش در قدرتهای مختلف ساخته می شود .