ورودی : VDC / 3 PH 380

خروجی :  A 1000 /  VDC 12-0

 مناسب برای انواع آبکاری نیکل، مس، کروم، گالوانیزه و ... . بر اساس سفارش با آمپرمترو ولت متر دیجیتال یا آنالوگ ساخته می شود. قابلیت نصب تجهیزات اضافی مثل تایمر را دارد.