ورودی :VAC 220 / 50 HZ
خروجی : A 20-10/ VDC 12-0
 

 مناسب برای کارهای تحقیقاتی وآزمایشگاهی . براساس سفارش به صورت خروجی ولتاژ پیوسته یا پله ای و با آمپرمترو ولت متر دیجیتال یا آنالوگ ساخته می شود. قابلیت نصب تجهیزات اضافی مثل تایمر را دارد . همراه با کابل ورودی و خروجی