رکتیفایر مخصوص الکترولیز در قدرتهای مختلف و بر اساس سفارش ساخته می شود .